Denný stacionár Vagrinec

ATRIUM n. o. ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb zriaďuje denný stacionár vo Vagrinci 51.

Tato sociálna služba je poskytovaná v zmysle §40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, fyzickým osobám, ktoré sú odkázane na pomoc iných osôb a to len na určitý čas počas dňa, so stupňom odkázanosti najmenej III. Kapacita denného stacionára vo Vagrinci je 20 prijímateľov sociálnej služby prevažne seniorského veku. Sociálna starostlivosť je zabezpečovaná každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 hodiny.

V rámci denného stacionára

poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • stravovanie

zabezpečujeme:

  • rozvoj pracovných činnosti
  • záujmovú činnosť.