Cenník

V zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovaných služieb v Dennom stacionári

Suma úhrady za sociálnu službu sa určuje na deň a fyzickú osobu:

Odborné činnosti: 0,00 €/ 1 deň

Obslužné činnosti: 2,80 €/ 1 deň
Obslužné činnosti pri uzatvorení zmluvy s klientom pre poskytnutie troch jedál (desiata 0,50€, obed 2,30€, olovrant 0,50€) 

Ďalšie činnosti: 0,70 €/ 1 deň

Výšku sumy a úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby, teda podľa skutočného počtu dni v príslušnom mesiaci

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu je prijímateľ povinný platiť v hotovosti v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom sa poskytuje sociálna služba, najneskôr do 10. dňa mesiaca.

Cenník platný a účinný od 01.03.2020

Poskytovaných služieb v Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie Dilongova 15

I. Platba za odborné činnosti:
a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Stupeň VI –  4,50 – eur./deň;

Stupeň V –  4,00 – eur./deň

Stupeň IV 3,50 – eur./deň

 

II. Platba za obslužné činnosti:
a) Ubytovanie:

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe so spoločnou kúpeľnou – 10,00 eur./deň

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe –  9,50 eur. / deň

b) Stravovanie:

 racionálna / šetriaca:  9,00 – eur. / deň

Raňajky:                                  1,08 – eur. / deň

Desiata:                                   0,81 – eur. / deň

Obed:                                      3,60 – eur. / deň

Olovrant:                                  0,81 – eur. / deň

Večera:                                     2,70 – eur. / deň

diabetická:                               10,20 – eur. / deň

Raňajky:                                  1,12 – eur. / deň

Desiata:                                   0,82 – eur. / deň

Obed:                                      4,08 – eur. / deň

Olovrant:                                  0,82 – eur. / deň

Večera:                                     2,76 – eur. / deň

Druhá večera:                          0,60 – eur. / deň

c) Doplnkové služby:

Upratovanie:                             0,80 – eur./deň

Pranie:                                       0,50 – eur./deň

Žehlenie, údržba bielizne

a šatstva:                               0,20 – eur./deň

 

III. Celková úhrada za deň je :

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca / (podľa stupňa odkázanosti):

IV. stupeň odkázanosti: 23,50, – eur./deň
V. stupeň odkázanosti: 24.00, – eur./deň
VI. stupeň odkázanosti: 24,50, – eur./deň

Dvojlôžková izba – diabetická / (podľa stupňa odkázanosti):

IV. stupeň odkázanosti: 24,70, – eur./deň
V. stupeň odkázanosti: 25,20, – eur./deň
VI. stupeň odkázanosti: 25,70, – eur./deň

Jednolôžková izba so spoločnou kúpeľnou – racionálna / šetriaca / (podľa stupňa odkázanosti):

IV. stupeň odkázanosti: 24,00, – eur./deň
V. stupeň odkázanosti:  24,50, – eur./deň
VI. stupeň odkázanosti: 25,00, – eur./deň

Jednolôžková izba so spoločnou kúpeľnou – diabetická / (podľa stupňa odkázanosti):

IV. stupeň odkázanosti: 25,20, – eur./deň
V. stupeň odkázanosti:  25,70, – eur./deň
VI. stupeň odkázanosti: 26,20, – eur./deň

 

Cenník platný a účinný od 01.01.2024

Poskytovaných služieb v Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie Dilongova 13

I. Platba za odborné činnosti:
a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Stupeň VI –  4,50 – eur./deň;

Stupeň V –  4,00 – eur./deň

Stupeň IV 3,50 – eur./deň

 

II. Platba za obslužné činnosti:
a) Ubytovanie:

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe – 11,50 eur./deň

Ubytovanie v bunke  s dvoma jednolôžkovými izbami – 10,50 eur./deň

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe –  9,50 eur. / deň

b) Stravovanie:

racionálna / šetriaca:  9,00 – eur. / deň

Raňajky:                                  1,08 – eur. / deň                                   

Desiata:                                   0,81 – eur. / deň

Obed:                                      3,60 – eur. / deň                                              

Olovrant:                                  0,81 – eur. / deň

Večera:                                     2,70 – eur. / deň

diabetická:                               10,20 – eur. / deň

Raňajky:                                  1,12 – eur. / deň                                   

Desiata:                                   0,82 – eur. / deň

Obed:                                      4,08 – eur. / deň                                              

Olovrant:                                  0,82 – eur. / deň

Večera:                                     2,76 – eur. / deň

Druhá večera:                          0,60 – eur. / deň

c) Doplnkové služby:

Upratovanie:                             0,80 – eur./deň

Pranie:                                       0,50 – eur./deň

Žehlenie, údržba bielizne

a šatstva:                               0,20 – eur./deň

 

III. Celková úhrada za deň je :

Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca (podľa stupňa odkázanosti):
IV. stupeň odkázanosti: 25,50, – eur. / deň
V. stupeň odkázanosti: 26,00, – eur. / deň
VI. stupeň odkázanosti: 26,50, – eur. / deň

Bunka s dvoma jednolôžkovými izbami – racionálna / šetriaca (podľa stupňa odkázanosti):
IV. stupeň odkázanosti: 24,50, – eur. / deň
V. stupeň odkázanosti: 25,00, – eur. / deň
VI. stupeň odkázanosti: 25,50, – eur. / deň

Dvojlôžková izba racionálna / šetriaca (podľa stupňa odkázanosti):
IV. stupeň odkázanosti: 23,50, – eur. / deň
V. stupeň odkázanosti: 24,00, – eur. / deň
VI. stupeň odkázanosti: 24,50, – eur. / deň

Jednolôžková izba – diabetická (podľa stupňa odkázanosti):
IV. stupeň odkázanosti: 26,70, – eur. / deň
V. stupeň odkázanosti: 27,20, – eur. / deň
VI. stupeň odkázanosti: 27,70, – eur. / deň

Bunka s dvoma jednolôžkovými izbami – diabetická (podľa stupňa odkázanosti):
IV. stupeň odkázanosti: 25,70, – eur. / deň
V. stupeň odkázanosti: 26,20, – eur. / deň
VI. stupeň odkázanosti: 26,70, – eur. / deň

Dvojlôžková izba diabetická (podľa stupňa odkázanosti):
IV. stupeň odkázanosti: 24,70, – eur. / deň
V. stupeň odkázanosti: 25,20, – eur. / deň
VI. stupeň odkázanosti: 25,70, – eur. / deň

 

 

Cenník platný a účinný od 01.01.2024