Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

Dilongova 7366/15

Sociálna služba v Zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo 
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálna služba v Špecializovanom zariadení sa poskytuje:

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie. 

V Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení poskytujeme: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • ošetrovateľská starostlivosť

V Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení zabezpečujeme:

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť

V Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení utvárame podmienky na:

 • úschovu cenných vecí