ATRIUM n. o. ako nezisková organizácia, založená v roku 2015, pôsobila ako poskytovateľ sociálnych služieb v rámci denného stacionára so sídlom na Duklianskej ulici 25 vo Svidníku. Sociálna služba prostredníctvom denného stacionára je poskytovaná  60- im prijímateľom sociálnej služby.

Od apríla 2020 sa kapacita transformuje na 45 prijímateľov sociálnej služby. 

V decembri 2020 sme rozšírili našu službu o nové zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. V novom zariadení budeme poskytovať sociálnu službu  18 prijímateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a na 22 prijímateľov v špecializovanom zariadení so sídlom Dilongova 7366/15 v Prešove.

Atrium n.o., poskytuje sociálnu službu na základe rešpektovania individuality a jedinečnosti každého prijímateľa. To znamená, že vníma človeka ako schopného robiť vlastne rozhodnutia. Podporu, ktorú personál zariadenia poskytuje prijímateľom je šitá na mieru podľa ich potrieb.

Zabezpečovaná sociálna služba sa zakladá na presadzovanie partnerského, individuálneho a aktívneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby a jeho sprevádzanie k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu. Dobrý úmysel a úcta sú len prvým krokom ku kvalitnej sociálnej starostlivosti. Na to je potrebne nadviazať aj kompetenciu, ktorú v našom zariadení neustále podporujeme prostredníctvom vzdelávania odborného personálu. Snažíme sa zavádzať aj inovatívne formy starostlivosti, ktoré našej službe dajú jedinečnosť a účinnosť.

Vízia

Víziou zariadenia je zabezpečenie komplexnej a kvalitnej sociálnej starostlivosti prostredníctvom:

  • ponúkania kvalitných, efektívnych a adresných sociálnych služieb, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby;
  • sledovania najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb a ich implementácie na podmienky zariadenia;
  • zamestnávania najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činnosti zameraných na prijímateľa sociálnej služby, podporovať ich samovzdelávaniu, k profesionálnemu   osobnostnému rastu;
  • realizácie poradenstva a supervízie;
  • zapájaním sa do ambicióznych projektov pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnej služby;
  • zabezpečenia podmienok pre integráciu prijímateľov sociálnej služby a zamedzovania exklúzie;
  • vytvorením prostredia dôvery, atmosféry vzájomného rešpektu a tímovej solidárnosti.

Poslanie

Hlavným poslaním zariadenia je vytvárať a umocňovať pocit domova a umožniť prijímateľom sociálnej služby zostať v maximálne možnej miere rovnocenným členom spoločnosti. Najdôležitejším je pre nás prijímateľ sociálnej služby. Snažíme sa uspokojiť jeho potreby a predstavy o vlastnej existencii v zariadení.