Postup vybavenia žiadosti

Administratívny postup pred prijatím klienta:

1. KROK

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Tlačivo na stiahnutie je na našej stránke (viď. „TLAČIVÁ na stiahnutie“ nižšie, taktiež si ho môžte  vyzdvihnúť na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska, alebo aj osobne v našom dennom stacionári Atrium n.o.).

Tlačivo na stiahnutie je na našej stránke (viď. „TLAČIVÁ na stiahnutie“ nižšie, taktiež si ho môžte  vyzdvihnúť na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska, alebo aj osobne v našom dennom stacionári Atrium n.o.),ktorý vyplní praktický lekár žiadateľa, vrátane iných odborných lekárskych nálezov nie starších ako 6 mesiacov. 

 • Na základe predložených dokumentov sa vykoná zdravotná a sociálna posudková činnosť a mestský alebo obecný úrad vydá zdravotný posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudkov mestský alebo obecný úrad vydá:
  • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
  • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

2. KROK

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a po jeho obdržaní, prichádza klient k nám do nášho zariadenia a podá si „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.(tlačivo poskytuje naše zariadenie).
 • V deň nástupu sa  uzatvorí písomná Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.
 • V prípade, že v našom zariadení o ktoré ste prejavili záujem nie je voľné miesto, zapíšeme Vás  do poradovníka čakateľov.

Čo potrebujete pri  nástupe do denného stacionára:

 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby –  denný stacionár“,
 • Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu  službu v dennom stacionári (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa),
 • Posudok o odkázanosti  na sociálnu službu v dennom stacionári (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa),
 • Aktuálne Rozhodnutie o výške starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne,
 • Občiansky preukaz

Tlačivá na stiahnutie